kanizsahubertus
kanizsahubertus
Fejléc
HUBERTUS VADÁSZTÁRSASÁG NAGYKANIZSA
 
BEJELENTKEZÉS 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü 
 

LINKEK

 

!!!Videók!!

 

Látogatók

 

Linkajánló

Google PageRank

bannmercsere

 VEESUAL.HU">http://www.veesual.hu">VEESUAL.HU Linkajánlás Kereső

számláló

toplista

 

Magyar Honlap LinkekLinkgyár linkkatalógus link hirdetés linkgyűjteményMagyar Vadász Portál Hun-Web LinkekWYW Directory Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

 

 

Linkkatalógus Linkek Infraszaunáink Partnerei WYW Globál Directory

  

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 

A Tiroli Álláskereső minden olyan álláskeresőnek tud seígteni az ausztriai munkában, aki beszél németül legalább alapfokon és szakács, felszolgáló, szobalány munkakörök érdeklik.

 

Alapszabály II.

 

18.§. Ha a szabályszerűen összehívott taggyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, akkor ugyanabban a meghívóban az eredetileg megjelölt időpont után harminc perc elteltével ismételt taggyűlést kell összehívni, ugyanazokkal a napirendi pontokkal,. A másodszor összehívott taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes azon napirendi pontokban, amelyek a megismétlésre kerülő taggyűlés esetében is napirendi pontokként szerepeltek a meghívóban. A határozat meghozatalához azonban ­amennyiben a tagok fele ebben az esetben sem jelent meg - a je­lenlévő tagok kétharmad részének igenlő szavazata szükséges.

A megismételt taggyűlés meghívójában a tagokat tájékoztatni kell a távolmaradásuk fenti következményeiről.

 

19.§.  A taggyűlés hatásköre:

 

1.  A taggyűlés a vadásztársaságot érintő minden kérdésben dönthet.

 

2.  A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

a/ az Alapszabály, a fegyelmi szabályzat és a házi szabályzat megállapítása és módosítása,

 

b/ az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság, a fegyelmi bizottság elnökének és   tagjainak, valamint a küldötteknek - tit­kos, írásbeli szavazással, szótöbbséggel - öt évre történő megválasztása, illetőleg visszahívása, továbbá a választási időszakban megüresedett tisztségeknek titkos, írásbeli szavazással való betöltése (a tisztségviselők visszahívásával egyidejűleg dönteni kell az új tisztségviselők megválasztásáról),

 

 

c/ a vadásztársaság bérleti idejére szóló, valamint éves vad­gazdálkodási tervének megállapítása,

d/ a vadásztársaság éves költségvetésének a megállapítása és döntés a            költségvetési beszámoló elfogadása tekintetében,

 

e/ az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság és a fegyelmi bizottság évi    beszámolójának a megtárgyalása és döntés az el­fogadás tekintetében,

f/ a vadásztársaság más vadásztársasággal való egyesülésének, valamint feloszlásának vagy szétválásnak a tagok 2/3-os többségi szavazatával történő  kimondása,

 

g/a vadásztársaság nevének megváltoztatása,

h/ a tagfelvétel, a tag kizárás elleni fellebbezése esetén döntés a tag kizárásáról, és a tagsági viszony megszüntetése - kivéve a vadásztársaság            fegyelmi bizottság "kizárás" fegyelmi bünte­tés kimondását lehetővé tevő döntési  jogát -, továbbá a Fe­gyelmi Szabályzatban biztosított fegyelmi jog gyakorlása,

i/ állásfoglalás a haszonbérleti szerződés megkötésének, vala­mint felmondásának az elfogadásáról, illetőleg a jogorvoslat benyújtásáról,

 

j/ a vadászati terv megállapítása,

 

k/ a trófeás vad kilövésének elosztása,

l/ a vadásztársaság gazdálkodását jelentősen érintő szerződé­sek megkötésének, a közös vagyon felhasználásának, valamint a nagyobb beruházásoknak a jóváhagyása,

 

m/ a tagdíj, valamint a tagok vagyoni hozzájárulásának, a kö­telező közösségi munka pénzbeli megváltásának, továbbá az ezek­kel kapcsolatos kedvezményeknek a megállapítása,

 

n/ a vadásztársaság tagjainak közösségi munkára kötelezése,

 

o/ a vadásztársasági tagok kiemelkedő munkájának jutalmazása, valamint a tisztségviselők jutalmának vagy tiszteletdíjának megállapítása,

p/ a vendéghívás lehetőségének és rendjének megállapítása a vadásztársaság  nevében és a tagokat illetően,

           

r/ a vadászrész mértékének megállapítása,

t/ a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabálya taggyűlés hatáskörébe utal.

 

20.§.  A Jelölő bizottság:

1.  A jelölőbizottság elnökét és legalább két tagját az újraválasztást megelőző taggyűlés választja meg.

 

2.  A jelölőbizottság elnökének és tagjainak a megválasztására a taggyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre bármely tag is jogosult. A jelölőbizottság a javaslatát a vadásztársa­ság tagjai véleményének ismeretében teszi meg.

 

21.§.  Az Intézőbizottság

 

1. Az intézőbizottság a vadásztársaság két taggyűlése közötti általános hatáskörű ügydöntő és végrehajtó, ügyintéző szerve. Az intéző­bizottság a taggyűlésnek tartozik felelősséggel.

 

2. Az intézőbizottság elnökből, elnökhelyettesből /titkárból/, vadászmesterből, természetvédelmi oktatási és propagandafelelős­ből, valamint gazdasági felelősből áll.

 

3. Az intézőbizottság tagját vagy tagjait a taggyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el, vagy a vadásztársaság szabályzatait súlyosan, vagy ismételten megszegi(k). Kötelező a visszahívás, ha velük szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy tiszt­ségviseléstől eltiltás fegyelmi büntetést szabtak ki. A tagsági viszony megszűnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is megszűnik.

4.  Az intézőbizottság tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak.

 

a/ gondoskodik a vadgazdálkodással és vadászattal összefüggő jogszabályok, szabályzatok a megyei és Országos Választmány, valamint a vadásztársaság    közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról,

 

b/ összehívja a taggyűlést,

 

c/ megtárgyalja és a taggyűlés elé terjeszti döntés céljából javaslatával a vadásztársaságba jelentkezők felvételi kérelmét,

 

d/ döntésre előkészíti a taggyűlés elé terjesztendő mindazon ügyeket, amelyekben a döntés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik,

 

e/ két taggyűlés közötti időben irányítja a vadásztársaság tevékenységét,

 

df/ a 13.§ pontban meghatározott esetekben törli a tagot,

 

eg/ munkáltatói jogokat gyakorol, a munkáltatói jogkörben hozott döntés végrehajtása az elnök feladata,

 

h/ dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogsza­bály, az Alapszabály, A Fegyelmi Szabályzat vagy a taggyűlés nem utal más szerv hatáskörébe.

 

5. Az intézőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább három havonként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz..Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni

 

6. Az intézőbizottság ülésére minden esetben tanácskozási joggal az ellenőrzőbizottság és a fegyelmi bizottság elnökét, valamint a vadgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó napirendi pontok tárgyalására a hivatásos vadászokat is meg kell hívni.

 

7. Az intézőbizottság határozatképes, ha legalább 4 tag jelen van.

 

8. Az intézőbizottság üléseit az elnök hívja össze az ülést megelőzően legalább 2 nappal. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét és a megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgős ügyekben az intézőbizottsági ülés rövidebb határidővel is összehívható. A meghívás írásban, igazolható módon (pl. ajánlott levélben, faxon, elektronikus úton) történhet meg.

9. Az intézőbizottság üléséről a napirendi pontokat és a jelenlévőket is tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a vadásztársaság elnöke vagy helyettese /titkára/ ír alá. Az intézőbizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntésről az érdekelteket a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban, igazolható módon (pl ajánlott levélben, faxon, elektronikus úton) köteles értesíteni.

 

10. Az intézőbizottság köteles a végzett munkájáról évente ataggyűlésnek beszámolni.

 

11. Ha a szabályszerűen összehívott ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, minden tag részére újból,a megismételt ülés időpontját  legalább 2 nappal megelőzően megküldött írásbeli meghívóval 2 napon belüli időpontra ugyanazzal a tárgysorozattal megismételt ülést kell összehívni.

 

23.§.  Az elnök hatásköre és feladatai:

 

1.  A vadásztársaság vezetője és törvényes képviselője az elnök.

 

2.  A vadásztársaság elnöke:

 

a/ felelős a vadásztársaság törvényes és alapszabályszerű mű­ködéséért,

 

b/ koordinálja az intézőbizottság tagjainak munkáját és gondos­kodik arról, hogy intézkedéseik a taggyűlés és az intézőbizott­ság határozataival összhangban legyenek,

 

c/ a taggyűlés által adott felhatalmazás keretei között szerző­déseket köthet és meghatalmazásokat adhat a vadásztársaság nevében,

 

d/ Utalványozási joga van, gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot.

 

e/ elnököl a taggyűléseken és az intézőbizottság ülésein,

 

f/ gondoskodik arról, hogy az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság és a fegyelmi  bizottság a taggyűlésen beszámoljon munkájáról,

 

g/ gondoskodik a taggyűlés, az intézőbizottság, valamint a megyei és Országos Választmány küldöttközgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról,

 

h/ gyakorolja a részére biztosított fegyelmi jogot,

 

i/ munkáltatói jogokat gyakorol

 

j/ szervezi az együttműködést a mező- és erdőgazdasági nagy­ üzemekkel és termelőkkel, valamint más szervekkel,

 

k/ intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a taggyűlés vagy más szerv, illetőleg tisztségviselő hatáskörébe.

 

 

24.§.  Az elnökhelyettes /titkár/ hatásköre és feladata:

 

a/ akadályoztatás esetén az elnök helyettesítése,

b/ a vadásztársaság ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás,

 

c/ a taggyűlések és az intézőbizottsági ülések írásos anyagai­nak előkészítése és a jegyzőkönyv vezetése,

 

d/ a tagnyilvántartás vezetése,

 

e/ a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, taggyűlés elé terjesz­tése az intézőbizottság javaslatának ismertetésével,

f/ az alkalmazottak munkaszerződésének, a vadásztársaság együtt­működési megállapodásainak /szerződéseinek/ elkészítése és nyil­vántartása,

 

g/ Utalványozási joga van, gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot

 

h/ a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.

 

 

25.§.  A vadászmester hatásköre és feladatai:

 

a/ felelős a vadásztársaság vadgazdálkodásáért, a vadászatok megszervezéséért és levezetéséért, a szabályzatoknak a va­dászatokra, illetőleg a vadgazdálkodásra vonatkozó rendelke­zései megtartásáért és megtartatásáért,

 

b/ felelős az éves vadgazdálkodási terv és a vadgazdálkodási jelentés határidőben történő elkészítéséért,

 

c/ gondoskodik arról, hogy társasvadászaton jogosulatlan sze­mély ne vegyen részt,

 

d/ személyesen foglalkozik a vadászjelöltek fegyverkezelési oktatásával, megszervezi  a vadásztársaság tagjainak lőgya­korlatát,

 

e/ gondoskodik - a hivatásos vadászok bevonásával - a vadá­szati létesítmények építéséről és üzemben tartásáról, továb­bá e munkákban a résztvevők   tevékenységének irányításáról, illetőleg felügyeletéről,

 

f/ szervezi a vadkárok megelőzését, a vad védelmét és őrzését, vadkár   bekövetkezésének veszélyére felhívja az intézőbizottság figyelmét,

 

g/ irányítja és ellenőrzi a hivatásos vadászokat,

 

h/ rendszeresen ellenőrzi a hivatásos vadászok szolgálati nap­lóját és a "Lőjegyzék” vezetését, a "Beírókönyvet", valamint elkészíti az éves összesítőt,

 

i/ felelős a lőtt /sebzett, elhullott/ vad nyilvántartásának vezetéséért,

 

j/ gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot,

 

k/ előkészíti, szervezi és irányítja a bérvadásztatásokat,

 

l/ gondoskodik a trófeák bemutatásáról,

 

m/  vezeti a vadásztársaságok hosszú távú üzemtervének nyilván­tartási részét,

 

n/ gondoskodik a kiadott vadászrész névszerinti elszámolásáról, összesítéséről a naptári évre vonatkozóan,

 

o/ ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

 

 

26.§.  A természetvédelmi, oktatási és propagandafelelős hatásköre és feladatai:

 

a/ a vadászok természetvédelmi ismereteinek bővítése, gondoskodás a természetvédelmi előírások megtartásáról, valamint megtar­tatásáról,

 

b/ kapcsolattartás, együttműködés a területileg illetékes ter­mészetvédelmi          hatósággal,

 

c/ a vadásztársaság gazdálkodásával és működésével kapcsolatos propagandafeladatok előkészítése és végrehajtása, kapcsolattar­tás a vadásztársaság  területén gazdálkodó szervekkel, illetőleg oktatási és kulturális intézményekkel (iskolák, művelődési házak, stb.),

 

d/ a baleset megelőzését szolgáló munkavédelmi oktatás évenkénti megszervezése, nyilvántartása,

 

e/ a vadásztársasági versenyek és más rendezvények megszervezése, a lehetőségekhez képest vadászklub megalakításának elő­segítése.

 

f/ a vadásztársaság hivatásos vadászainak szakmai képzettségét gyarapító tanfolyamokon való részvétel megszervezése.

 

 

27.§.  A gazdasági felelős hatásköre és feladatai:

 

a/ intézi a vadásztársaság gazdasági ügyeit, elkészíti a Pénzkezelési Szabályzatot, kezeli, a pénztárt és felelős a pénzügyi jogszabályok és szabályzatok előírásai­nak megtartásáért,

 

b/ Utalványozási joga van ellátja az utalványozással és a kifizetésekkel kapcsolatos teendőket, szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja.

 

c/ beszedi a havi tagdíjat, a tagdíjfizetésről nyilvántartást vezet, három hónapi     elmaradás esetén fizetési felszólítást ad ki, ennek eredménytelenségéről értesíti a    vadásztársaság elnö­két,

 

d/ elkészíti az intézőbizottsági beszámolónak a vagyonkezelés­ről szóló részét, amit az Intéző Bizottság jóváhagy.

 

e/ ellenőrzi és irányítja a vadásztársaság által esetleg al­kalmazott pénzügyi, ill.   könyvelői feladatokat, ellátó személyt,

 

f/ ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

 

 

28.§.  Az ellenőrző bizottság:

 

1. A vadásztársaság taggyűlése a vadásztársaság tagjai közül öt évre elnökből és kettő tagból álló ellenőrző bizottságot választ, mely közvetlenül a taggyűlésnek felelős.

2. Az ellenőrző bizottság feladata a vadásztársaság jogszabály­ és alapszabályszerű működésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése.

Ennek során a vadásztársaságnál ellenőrzi:

 

a/ a taggyűlés, az intézőbizottság és a fegyelmi bizottság határozatainak végrehajtását, s általában a vadásztársaság alapszabályszerű működését,

 

b/ a vadgazdálkodás-fejlesztési tervek végrehajtását,

 

c/ a költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, valamint általában a gazdálkodást,

 

d/ véleményt nyilvánít az éves beszámolóról.

 

3. Az ellenőrző bizottság jogosult a vadásztársaság működé­sével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizs­gálni. Tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést tesz a taggyűlésnek.

4.  Az ellenőrző bizottság elnöke az intézőbizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

 

 

29.§.  Az ellenőrző bizottság hiányosság megállapítása esetén ­annak jellegétől függően - az alábbi intézkedéseket teszi:

a/ csekélyebb súlyú hiányosságokra felhívja a vizsgált szerv, illetőleg tisztségviselő figyelmét és egyben rámutat a helyes eljárásra,

 

b/ jogszabályt, alapszabályt, illetőleg a vadásztársaság ér­dekeit sértő magatartásészlelése esetén írásban tájékoztatja a vadásztársaság elnökét.

 

Ha az ellenőrző bizottságnak az /29.§ / bekezdés b/ pontjában meghatározott tájékoztatása nem vezet eredményre, a taggyűlés összehívására tesz előterjesztést. Ilyenkor a taggyűlést haladéktalanul össze kell hívni.

 

A bizottság üléseit az elnök hívja össze az ülést megelőzően legalább 2  nappal. A meghívő tartalmazza az ülés helyet, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgős ügyekben az ellenőrző bizottság ülései rövidebb határidővel is összehívható. A meghívás írásban, igazolható módon (pl. ajánlott levélben, elektronikus úton) történhet meg.

 

A bizottság évente legalább egy alkalommal tart ülést, Az ülés határozatképes, ha azon valamennyi tag megjelent, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

A bizottság üléseiről a napirendi pontokat és a jelenlévőket is tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a bizottság két tagja ír alá. A bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntésről az érdekelteket a határozat meghozatalától számított 30  napon belül írásban, igazolható módon (pl. ajánlott levélben, elektronikus úton) köteles értesíteni. Az ülésekről készült jegyzőkönyvet a taggyűlés felé a bizottság elnökének ismertetnie kell.

 

Ha a szabályszerűen összehívott ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, minden tag részére újból, a megismételt ülés időpontját legalább 2 nappal megelőzően megküldött írásbeli meghívóval 2 napon belüli időpontra ugyanazzal a tárgysorozattal megismételt ülést kell összehívni.

 

 

30.§.  A fegyelmi bizottság

 

1.  A vadásztársaság közgyűlése a tagok közül öt évre elnökből és kettő vagy négy tagból álló fegyelmi bizottságot választ, amely közvetlenül a taggyűlésnek felelős.

2. A fegyelmi bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefoly­tatása, a hatáskörébe utalt fegyelmi határozatok meghozatala. Hatáskörére és eljárására a Fegyelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók.

 

3. A fegyelmi bizottság elnöke az intézőbizottság üléseire tanácskozási joggal meghívható.

4. A fegyelmi bizottság elnöke évente beszámol a taggyűlés­nek a fegyelmi bizottság tevékenységéről, valamint a vadász­társaság fegyelmi helyzetéről.

 

 

IV. FEJEZET

 

31.§.  A vadásztársaság alkalmazottai

 

1.  A vadásztársaság  a jogszabályban előírt hivatásos vadászt alkalmaz.

2. A hivatásos vadász feladatait az intézőbizottság határozatai szerint végzi. Közvetlen irányítását a vadászmester látja el.

 

3. A hivatásos vadász jogait, kötelességeit, alkalmazásának és eljárásának részletes szabályait a Munka Törvénykönyve, valamint a "Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata", munka­szerződése és munkaköri leírása állapítja meg.

4. A vadásztársaság a hivatásos vadászokon kívül egyéb fel­adatok ellátására más személyeket is alkalmazhat.

 

 

V. FEJEZET

 

A vadásztársaság gazdálkodása, pénzforrásai és vagyona

 

32.§.

 

1. A vadásztársaság a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok  - a tagdíj megfizetésén túl – a vadásztársaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

2. A vadásztársaság a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenységeit folytathatja, míg gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak annyiban folytathat, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységeit nem veszélyezteti.

 

3. A vadásztársaság bevételei:

 

a/ tagdíjak és a tagok vagyoni hozzájárulásai,

 

b/ alapcél szerinti tevékenységekből származó bevételek,

 

c/ gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,

 

d/ hitelek, kölcsönök, támogatások, adományok,

 

e/ befektetési tevékenységből származó bevételek,

 

f/ egyéb bevételek.

 

4. A vadásztársaság költségei, ráfordításai:

 

a/ alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,

 

b/ gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,

 

c/ a vadásztársaság működéséhez szükséges költségek,

 

d/ egyéb költségek.

5. A vadásztársaságnak ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a szabályzatok keretei között önállóan rendelkezik. Tartozásaiért a vagyonával felel.

6. Az éves tagdíj mértékéről, befizetésének módjáról, esedékességéről, határidejéről a taggyűlés dönt.

 

33.§.  1. A vadásztársaság vagyona csak vadgazdálkodási, vadászati vagy ezeket elősegítő célokra használható fel a taggyűlés határozata alapján.

2. A vadásztársaság nyereségét sem közvetlenül, sem közve­tetten a tagok között felosztani nem lehet.

 

3. A pénzgazdálkodásra és a vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi előírások rendelkezései az irányadók.

 

VI. FEJEZET

 

34.§.  Vegyes rendelkezések

 

1. A vadásztársaság intézőbizottságának, ellenőrző bizott­ságának és fegyelmi bizottságának elnökei és tagjai, valamint a vadásztársaság alkalmazottai nem állhatnak egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban.

 

2. A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

 

- kötelezettség vagy felelősség alul mentesül, vagy

 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt (ez utóbbi esetben nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénye vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott juttatás)

 

3. Közeli hozzátartozónak kell tekinteni:

 

         - a házastársat,

         - az egyeneságbeli rokont,

         - az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermeket,

         - az örökbefogadó, a mostoha és nevelő szülőt,

         - a testvért,

         - az élettársat.

4. A vadásztársaság tagja egy időszakra csak egy tisztségre választható.

 

 

VII. FEJEZET

 

35.§.  A vadásztársaság megszűnése

 

1. Megszűnik a vadásztársaság, ha:

 

a/ a legfőbb szerv döntése alapján átalakul

 

b/ a legfőbb szerv a felosztásról határoz,

 

c/ a bíróság feloszlatja,

 

d/ a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy megállapítja megszűnését,

 

e/ fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

 

és a vadásztársaságot a nyilvántartásból törlik.

 

A b/-e/ pontban foglaltak esetén a vadásztársaság jogutód nélkül szűnik meg.

 

A b/ pontban foglalt esetben a végelszámolási eljárás, míg a c/-d/ pontban foglalt esetekben kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. A végelszámolási és kényszer-végelszámolási eljárásra Civil törvényben szabályozott eltérésekkel a Vtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A vadásztársaság fizetésképtelensége esetén a Civil törvény eltéréseivel az 1991. évi XLIX. törvény rendelkezései az alkalmazandók.

 

A legfőbb szerv nem dönthet a feloszlásról, amennyiben a vadásztársasággal szembeni végrehajtási eljárás eredménytelen volt, vagy a vadásztársaság fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

 

2. A vadásztársaságnak a jogutód nélkül történő megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyon a vadásztársaság taggyűlése által meghatározott módon kerül felosztásra a rendes tagok között.

 

 

 

VIII. FEJEZET

 

36.§. Felügyelet

 

A vadásztársaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.

 

 

Az Alapszabályt a Nagykanizsai „Hubertus” Vadásztársaság az 1990. január hó 4.-én tartott közgyűlésén, valamint a módosításait, a 2005. augusztus 20.-án és 2010. március 05.-én (1/2010/03/05 Közgy. számú határozat) megtárgyalta.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Vadásztársaság Alapszabályát.

 

 

A Nagykanizsai „Hubertus” Vadásztársaság taggyűlése a jelen, egységes szerkezetű Alapszabályban dőlt, vastag betűvel jelzetten átvezetett Alapszabály-módosítást 2012. november 22.-i taggyűlésén elfogadta.

 

Nagykanizsa, 2012. november 22.

 

 

 

 

…………………………………….                                              ………………………………

              Kiefer Károly                                                                            Kiss György

                   elnök                                                                                       titkár

 

 

 

 

 

…………………………………….                                              ………………………………

 

        Gémesi László hitelesítő                                                      Zsovár Béla

 
Vadászati szabályzatok 
 
Naptár 
 

Holdfázis

 

Aktuális időjárás

Felhőkép
 
Tartalom

STARSTABLE Online csatlakozz te is egy remek közösséghez! Daisy BLOG    *****    Érdekelnek a zenei újdonságok? Kattints! ⏵ Popusz: Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több.    *****    Halihó! Néhány újdonság a G-Portál Histórián! Toljuk meg az év végét, kovácsoljunk közösséget ismét! Csatlakozol? :)    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK